Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1.GOESTING IN GEZONDHEID BVBA, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Bautschoot 5 bus 2 is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0644.742.667. Het BTW nummer is BE0644.742.667. Telefoon: +32(0)497 53 61 21 E-mail: info@goestingingezondheid.be. Website: www.goestingingezondheid.be.
1.2.Alle door GOESTING IN GEZONDHEID afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.
1.3.Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen GOESTING IN GEZONDHEID en de klant, die bij bestelling erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1.Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege GOESTING IN GEZONDHEID. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door GOESTING IN GEZONDHEID werden bevestigd. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
2.2.De bestellingen gemaakt via de website www.goestingingezondheid.be binden de klant op dezelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.
2.3.Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
2.4.Ondanks het feit dat de website van GOESTING IN GEZONDHEID met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden GOESTING IN GEZONDHEID niet. GOESTING IN GEZONDHEID is in geen geval aansprakelijk ingeval van materie?le fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant vragen heeft over het aanbod, de prijs, de maten, kleuren, beschikbaarheid of leveringstermijn van bepaalde producten of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen dat de klant steeds voorafgaand aan de aankoop contact opneemt met GOESTING IN GEZONDHEID op het e-mailadres info@goestingingezondheid.be.
2.5.Elke annulering van een bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Een annulering is slechts geldig indien zij uitdrukkelijk is aanvaard door GOESTING IN GEZONDHEID. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de voorziene prijs van de bestelling, tenzij GOESTING IN GEZONDHEID een hogere schade aantoont.
2.6.Elke wijziging van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van GOESTING IN GEZONDHEID. GOESTING IN GEZONDHEID is in dit geval gerechtigd de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen. Prestaties die reeds werden geleverd, moeten vergoed worden.
2.7.Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst / levering

3.1.GOESTING IN GEZONDHEID besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor GOESTING IN GEZONDHEID, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot het betalen van een boete of schadevergoeding door GOESTING IN GEZONDHEID, tot ontbinding van de overeenkomst of tot weigering om het product in ontvangst te nemen.
3.2.De klant bezorgt aan GOESTING IN GEZONDHEID in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de nodige gegevens niet tijdig aan GOESTING IN GEZONDHEID worden verstrekt, heeft GOESTING IN GEZONDHEID het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.
3.3.Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. GOESTING IN GEZONDHEID behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

Artikel 4 Prijs

4.1.De overeenkomst is gesloten aan de bij de bestelling vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de prijs die bevestigd werden door GOESTING IN GEZONDHEID. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het plaatsen van de bestelling en de datum van de levering van de diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.
4.2.Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

Artikel 5 Betaling

5.1.De facturen van GOESTING IN GEZONDHEID zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op het ogenblik van de ontvangst van de goederen en/of diensten.
5.2.Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
5.3.In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft GOESTING IN GEZONDHEID het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.
5.4.Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van GOESTING IN GEZONDHEID, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 6 Overmacht

6.1Indien GOESTING IN GEZONDHEID de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft GOESTING IN GEZONDHEID het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.
6.2.Indien GOESTING IN GEZONDHEID bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is GOESTING IN GEZONDHEID gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1.Alle klachten in verband met de geleverde diensten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval gemeld worden binnen 8 kalenderdagen na de definitieve oplevering ervan door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen op straffe van verval gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan, eveneens door middel van een aangetekende brief, op straffe van verval.
7.2.In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft GOESTING IN GEZONDHEID de keuze om de gebreken te herstellen conform de bestelling of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
7.3.De schadevergoeding waartoe GOESTING IN GEZONDHEID op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelling bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op een dergelijke vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
7.4.GOESTING IN GEZONDHEID zal niet aansprakelijk kunnen gehouden worden voor gevolgschade en/of onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving.

Artikel 8 Verzakingsrecht

In het kader van verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar GOESTING IN GEZONDHEID, Bautschoot 5 bus 2, 9160 Lokeren, België. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven, worden niet teruggenomen en de koper kan zich in dat geval niet beroepen op het verzakingsbeding.

GOESTING IN GEZONDHEID behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Artikel 9 Overdracht van rechten

De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen opzichtens GOESTING IN GEZONDHEID heeft voldaan. GOESTING IN GEZONDHEID behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke GOESTING IN GEZONDHEID niet zou hebben gecontracteerd.

GOESTING IN GEZONDHEID behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant. De doorverkoop door de klant van de niet-betaalde goederen heeft bovendien van rechtswege de overdracht van de schuldvordering van de klant op de derde aan GOESTING IN GEZONDHEID tot gevolg, zodat deze laatste over een rechtstreeks vorderingsrecht beschikt ten aanzien van deze derde.

Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.

Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

Artikel 10 Persoonsgegevens

Door te bestellen via de website van GOESTING IN GEZONDHEID, staat de Koper uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. GOESTING IN GEZONDHEID zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1.De voor of na de totstandkoming van de bestelling aan de klant ter hand gestelde stukken en documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten blijven eigendom van GOESTING IN GEZONDHEID. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gekopieerd of vermenigvuldigd.
11.2.De volle eigendom van intellectuele rechten op de door GOESTING IN GEZONDHEID verstrekte concepten of ontwerpen blijft bij GOESTING IN GEZONDHEID, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
11.3.GOESTING IN GEZONDHEID is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Geschillenregeling

12.1.Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door GOESTING IN GEZONDHEID van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.
12.2.Het is de klant verboden om zijn rechten en verplichtingen onder de met GOESTING IN GEZONDHEID afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GOESTING IN GEZONDHEID. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.
12.3.Een eventueel in gebreke blijven van GOESTING IN GEZONDHEID om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
12.4.De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.
12.5.In de relatie tussen GOESTING IN GEZONDHEID en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door GOESTING IN GEZONDHEID worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde onverminderd het recht voor GOESTING IN GEZONDHEID om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.